راه های ارتباطی با ما

نشانـی:
              اصفـهان، خیابان امام خمینی - خیابان بسیج - کوچه 135
 
تلفن تمـاس :
2664 3346 - 031
0929 3346 - 031
3346 0928 - 031

 

تلفکـس : 
7503 3368 - 031

 

تلگـــرام :
https://t.me/FaraaTech_co
7710 868 0933

 

ایمیل :
FTAP-Co@hotmail.com
FaraTajhiz.co@gmail.com