یخچال های آزمایشگاهی:
 • در ظـــرفـیت هــای داخــلـی ۲۰۰ و ۴۰۰ و ۶۰۰ و ۱۰۰۰ و ۱۸۰۰ لیتـــــر
 •  محدوده عملکرد ۰ تا ۱۲+ درجه سانتیگراد
 •  بدنه ی خارجی استنلس استیل و یا گالوانیزه با پـوشش رنگ الکتـرواستاتیـک
 •  عـــایـق پلــی اورتـــان بـــا دانــسیـته بــــالا جهـت بــــهتـرین ایـــزولاسیــــون
 •  کمپــرسـور پــر قـدرت و کــم صـــدای اروپـــایی
 •  تحمــل وزن بــالای طبقـــات داخـــلی
 •  چـــرخ هــای قفــل شــونـده سیـستــــم عیب یــابـی و هشــدار هـــوشــمند
 •  همــدمــایـی بـالای طبـقـــات مخـــتلـف فـــریـزر قــابلـیت رســم و نگهــداری گــراف های دمــایی دستــگـاه بـرای مــدت طــولانی
 •  سیستم کنترل هوشمند جهت محافظت از کمپرسور، عملکرد بهینه و دقت در کنترل دما
 فـــریزرهـای آزمـایشگـاهی :  
 •  در ظـــرفـیت هــای داخــلـی ۲۰۰ و ۵۰۰ لیتـــــر
 •  در مدل های ۲۰ – درجه و ۴۰ – درجه سانتیگراد
 •  بدنه ی خارجی استنلس استیل و یا گالوانیزه با پـوشش رنگ الکتـرواستاتیـک
 •  عـــایـق پلــی اورتـــان بـــا دانــسیـته بــــالا جهـت بــــهتـرین ایـــزولاسیــــون
 •  کمپــرسـور پــر قـدرت و کــم صـــدای اروپـــایی
 •  تحمــل وزن بــالای طبقـــات داخـــلی
 •  چـــرخ هــای قفــل شــونـده سیـستــــم عیب یــابـی و هشــدار هـــوشــمند
 •  همــدمــایـی بـالای طبـقـــات مخـــتلـف فـــریـزر قــابلـیت رســم و نگهــداری گــراف های دمــایی دستــگـاه بـرای مــدت طــولانی
 •  سیستم کنترل هوشمند جهت محافظت از کمپرسور، عملکرد بهینه و دقت در کنترل دما
 •  درب های داخلی جهت جلوگیری حــداکثری از اتلاف انـرژی هنگـام باز کردن درب اصلـی
 دیــپ فـــریزرهـای آزمـایشگـاهی :  
 •  در ظــرفیت هـای داخلـی ۱۳۰ و ۳۵۰ لیتـر در مــدل های ایستـــاده
 •  در ظرفیت های داخلی ۲۰۰ ، ۴۰۰ ،۵۰۰ و ۶۰۰ لیتر در مدل های صنــدوقـی
 •  قـابــلیت دستیــابی بـه دمــای کمتـــر از ۸۰ – درجــه سانتیــگـــراد
 •  در مــــدل هــای ایـستـــاده و صنـــدوقـی
 •  بدنه ی خارجی استنلس استیل و یا گالوانیزه با پوشش رنگ الکترواستاتیـک
 •  عــایـق پلــی اورتــان بـا دانــسیته بــالا جهـت بهتــرین ایـزولاسیــون
 •  کمپرسورهای پر قدرت و کم صدای اروپایی
 •  تحمــل وزن بـالای طبقـات داخلی
 •  چـــرخ هـــای قـفــل شــــونــده
 •  سیستــم عیب یــابی و هشـــدار هوشـــمند
 •  همـــدمـایی بــالای طبقــات مختــلف فــریزر
 •  قابلیت رسـم و نگهداری گراف های دمایی دستگاه برای مـدت طولانی
 •  سیستم کنترل هوشمند جهت محافظت از کمپرسورها، عملکرد بهینه و دقت در کنترل دما
 •  درب های داخلی جهت جلـوگیری حــداکثری از اتلاف انــرژی هنگــام بـاز کردن درب اصلی
 •  امکان سفـارش رک از جنس استنلـس استیـل مطابق بـا نیاز مشتـری