تجهیـزات کنتـرل و اتومـاسـیون

automation_sub

 

 

مجــری و طـراح سیستم های اتومـاســیون صنعتـی و مانیتـورینگ مبتنـی بـر PLC
مجری و طراح سیستم های هوشمندسازی ساختمان مبتنی بر PLC یا میکروکنترلر
بهینه سازی و به روز کردن تابلو برق ها و سیستم هـای کنتـرل صنعتـی قـــدیمی
طـراحی و ساخت تابلو برق های فشار ضعیف، تابلو فرمان و PLC
راه انـدازی انـواع موتورهای تک فاز، سه فاز، DC و سروو موتورها
تنـظیــم و راه انــدازی انـواع اینـورتـر، درایــو و soft starter

 

بـرای کسب اطـلاعات بیشـتر بـا مـا تماس بگیرید !